Hero image

Εσωτερικός Έλεγχος

Ο επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, έπειτα από πρόταση της επιτροπής ελέγχου, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης υπάλληλος και υπάγεται διοικητικά στον διευθύνοντα σύμβουλο και λειτουργικά στην επιτροπή ελέγχου. Ο Εσωτερικός Έλεγχος, συνιστά ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα εντός της Εταιρίας που συγκροτείται με βασικό σκοπό τον αποτελεσματικό έλεγχο των δραστηριοτήτων όλων των διευθύνσεων, των τμημάτων και των επιχειρησιακών μονάδων της Εταιρίας, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και αποδοτική λειτουργία της.

Αποστολή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι η παροχή ανεξάρτητων, αντικειμενικών ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, σχεδιασμένων να προσθέτουν αξία στην Εταιρία και να συμβάλλουν στην αναβάθμιση και βελτίωση των επιχειρησιακών λειτουργιών, στο πλαίσιο επίτευξης των σκοπών της, την εκτέλεση της στρατηγικής της, την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών της καθώς και την επίτευξη των προγραμματισμένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων της.

Βασικές αρχές λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου

Ο επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλει στην επιτροπή ελέγχου ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων και τις απαιτήσεις των απαραίτητων πόρων, καθώς και τις επιπτώσεις περιορισμού των πόρων ή του ελεγκτικού έργου της μονάδας εν γένει. Το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων καταρτίζεται με βάση την αξιολόγηση των κινδύνων της Εταιρίας, αφού προηγουμένως ληφθεί υπόψη γνώμη της επιτροπής ελέγχου.

Με το έργο της η Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου συνδράμει την Εταιρία να επιτυγχάνει τους στρατηγικούς στόχους της:

(Α) συμβάλλοντας στη διαρκή και συστηματική αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών,

(B) προτείνοντας μέτρα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας τους,

(Γ) παρακολουθώντας την υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών και την εν γένει βελτίωση των λειτουργιών και πολιτικών της Εταιρίας.

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα βιβλία και στοιχεία, εργαζόμενους, χώρους και δραστηριότητες της Εταιρίας, τα οποία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του ελεγκτικού της έργου.

Η Διοίκηση της Εταιρίας παρέχει στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου κάθε πληροφορία και στοιχείο απαραίτητο για την διεκπεραίωση της εργασίας της και συνεργάζεται με αυτήν τόσο κατά την διάρκεια της ελεγκτικής εργασίας όσο και για την υλοποίηση των προτάσεων βελτίωσης που υποβάλλονται.

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου έχει την ευθύνη της απόλυτης διαφύλαξης του απόρρητου των στοιχείων και της εν γένει εχεμύθειας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεργάζονται και παρέχουν πληροφορίες στον Εσωτερικό Έλεγχο και γενικά διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο του.

Ο εσωτερικός ελεγκτής εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, που σημαίνει ότι διέπεται από τις αρχές της ανεξαρτησίας, αντικειμενικότητας και εμπιστευτικότητας. Επιπλέον, δρα σε εναρμόνιση με τα Διεθνή Πρότυπα για την επαγγελματική Άσκηση του Εσωτερικού Ελέγχου (Standards for the Professional Practice of Internal Auditing), καθώς και με τις πολιτικές και τις διαδικασίες της Εταιρίας.

Αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει η Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι οι εξής:

  • Η επισκόπηση των δομών και μηχανισμών της Εταιρίας που έχουν επιφορτισθεί με την διαρκή παρακολούθηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) και η αναφορά ευρημάτων προς την επιτροπή ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο για διόρθωση ή βελτίωση,
  • Η ύπαρξη και εφαρμογή εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας, η εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρία, η ακρίβεια και πληρότητα της παρεχόμενης  Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και η πολιτικές εντοπισμού και διαχείρισης των κινδύνων που εφαρμόζει η εταιρία,
  • Η έγκαιρη αναγνώριση και αξιολόγηση πιθανών επιχειρησιακών κινδύνων
  • Η επισκόπηση των μηχανισμών διασφάλισης της ποιότητας,
  • Την τήρηση των δεσμεύσεων που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία και τα επιχειρηματικά σχέδια του Ομίλου σχετικά με την χρήση των κεφαλαίων  που αντλήθηκαν από τυχόν ρυθμιζόμενη αγορά,
  • Την αποτελεσματική λειτουργία και εφαρμογή των προβλεπόμενων, από το κανονιστικό πλαίσιο και τον Κανονισμό Λειτουργίας του τμήματος εσωτερικού ελέγχου από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.
  • Υποβάλλει κάθε τρεις (3) τουλάχιστον μήνες στην επιτροπή ελέγχου αναφορές τις οποίες η επιτροπή ελέγχου παρουσιάζει και υποβάλλει μαζί με τις παρατηρήσεις της στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση των ευρημάτων και προτάσεων και μεταξύ άλλων, τη διαβάθμισή τους, τις συνέπειές τους, τις προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες ή την αποδοχή του κινδύνου της μη ανάληψης δράσης από τις επιχειρηματικές μονάδες και τα αποτελέσματα της ανταπόκρισης των επιχειρησιακών ελεγχόμενων μονάδων.
  • Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου καταθέτει κάθε εξάμηνο, προς την Επιτροπή Ελέγχου αναφορές σχετικά με την πρόοδο των διορθωτικών ενεργειών σχετικά με ευρήματα προηγούμενων ελέγχων με την εξαίρεση των ευρημάτων υψηλού κινδύνου, όπου η επισκόπηση και αναφορά της προόδου υλοποίησης των διορθωτικών μέτρων πραγματοποιείται στο τέλος κάθε τριμήνου. Τα εν λόγω πορίσματα των αναφορών αυτών λαμβάνονται υπόψη από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν υποβολής τους σε αυτό από την Επιτροπή Ελέγχου.
  • Ο επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου παρίσταται στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων.